Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych. Polityka Prywatności Portalu na stronie www.narzedzia24.info („Polityka Prywatności”) określa stanowisko w sprawie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Portalu.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane dla celów handlowych, marketingowych, dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji umowy o świadczenie usług pomiędzy e-Handel Paweł Krabes a Użytkownikiem.

e-Handel Paweł Krabes dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.

e-Handel Paweł Krabes posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.

Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez firmę e-Handel Paweł Krabes jako ich Administratora zgłaszany jest do RODO i jest dostosowany do przepisów RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

2. INFORMACJE OSOBISTE GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ PLATFORMĘ DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.narzedzia24.info

 

Użytkownicy korzystający z Portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez e-Handel Paweł Krabes wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Wszystkie dane Użytkowników gromadzone w ramach Platformy/Portalu są przechowywane na serwerach firmy e-Handel Paweł Krabes.

W odniesieniu do Użytkowników Portalu gromadzone są dane Użytkowników tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer faxu, stanowisko, identyfikatory NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane dostępne w bazach REGON, CEIDG oraz KRS

 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

 

Portal zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Portalu i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

e-Handel Paweł Krabes jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

e-Handel Paweł Krabes wykorzystuje pliki cookies w celu:

  1. dopasowania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika; pliki cookies przede wszystkim rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Portalu do panujących trendów.
  3. usprawnienia logowania do Portalu;
  4. utrzymania logowania Użytkownika w ramach Platformy Portalu.

Portal stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Portalu.

Pliki cookies, z których korzysta Portal (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione partnerom Portalu oraz współpracującym z nim reklamodawcom.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.

 

4. NEWSLETTER

 

Newsletter - Wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów.

Zawiera informacje dotyczące działalności Sklepu Internetowego np. w o nowych Towarach i aktualnych promocjach.

Klient moża zamówić usługę Newsletter poprzez wpisanie w adresu e-mail w formularzu na stronie Sklepu Internetowego.

Wpisany adres należy potwierdzić klikając link w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia usługi.

Klient korzysta z usługi Newsletter w sposób dobrowolny przez czas nieoznaczony.

Newsletter jest usługą bezpłatną.

Klient może zrezygnować z usługi Newslettera w dowolnym momencie.

Rezygnację można zgłosić w ustawieniach konta lub w wiadomości e-mail.

 

5. ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest e-Handel Paweł Krabes Nowa Wieś, Brzozowa 15A, 05-806 Komorów, NIP: 534 233 86 73, przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

e-Handel Paweł Krabes uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez e-Handel Paweł Krabes są oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.

Dane przechowywane w systemach i bazach danych używanych przez e-Handel Paweł Krabes są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

e-Handel Paweł Krabes ma prawo udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. e-Handel Paweł Krabes nie udostępnia danych Użytkownika podmiotom do tego nieuprawnionym.

Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia danych . Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy przez Użytkownika, cofnięcia zgody przez Użytkownika, usunięcia konta przez Użytkownika

Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez e-Handel Paweł Krabes.

e-Handel Paweł Krabes zawarła umowę o powierzeniu danych osobowych z podmiotem zewnętrznym home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335

 

6. INFORMACJE KOŃCOWE

 

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Portalu mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie www.narzedzia24.info lub za pośrednictwem adresu email pawel@narzedzia24.info W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.