RODO

Drogi Kliencie,
 
Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe firma e-Handel Paweł Krabes zobowiązana jest do przekazania kilku informacji na podstawie przepisów RODO:
 
1. Administratorem Państwa danych jest e-Handel Paweł Krabes, ul. Brzozowa 15A, 05-806 Nowa Wieś, NIP: 5342338673
 
2. Gromadzimy Państwa dane w następujących celach: zawierania i realizacji łączących nas umów sprzedaży produktów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji obowiązków e-Handel Paweł Krabes przewidzianych prawem, w tym realizacji reklamacji, odstąpień od umowy, zwrotów środków, niezbędnego kontaktu, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów statystycznych oraz ochrony praw e-Handel Paweł Krabes.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 
4. Przetwarzane dane to imię, nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer faxu, stanowisko, identyfikatory NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane dostępne w bazach REGON, CEIDG oraz KRS.
 
5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane użytkowników możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

6. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

7. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  - przenoszenia Państwa danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem narzedzia@narzedzia24.info lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: e-Handel Paweł Krabes ul. Brzozowa 15A 05-806 Nowa Wieś
 
Pozdrawiam
e-Handel Paweł Krabes